هیدروکسی آپاتیت طبیعی

این ماده ازفراوری استخوان حیوان و حذف مواد آلی آن تهیه شده است. حضور میزان کمی از عناصری مانند منیزیم، استرانسیونم و ... در ترکیب این تاثیر مناسبی در عملکرد بیولوژیکی آن دارد.

کد محصول نام محصول سایز ذره برگ آنالیز
APA-AHA  هیدروکسی آپاتیت طبیعی(پودر) میکرون pdf

Search