تتراکلسیم فسفات

 تترا کلسیم فسفات با فرمول شیمیایی Ca4(PO4)2O با نسبت کلسیم به فسفر 2 است که به صورت ذراتی با سایز میکرون موجود می باشد. این محصول به دلیل واکنش پذیری بالا برای تولید سیمان های استخوانی استفاده می شود.

 

کد محصول نام محصول سایز ذره برگ آنالیز
 APA-TTCP Powder تتراکلسیم فسفات(پودر) میکرون pdf 

Search