مقالات

The International Journal of Artifitical Organs

Characterization and biological properties of a novel synthesized silicon-substituted hydroxyapatite derived from eggshell.

2018 Oct 22:391398818806159. doi: 10.1177/0391398818806159

K.Asadipour , N.Nezafati ,M.Nourbakhsh , M.Hafezi-Ardakani , S.Bohlooli

 

Taylor & Francis group

Healing potential of nanohydroxyapatite, gelatin, and fibrin-platelet glue combination as tissue engineered scaffolds in radial bone defects of rats

2018, VOL. 59, NO. 4, 332–344

A. Meimandi-Parizia, A. Oryanb, and H. Gholipoura

 

 

 

 

Journal of Tissue Science & Engineering 

Effectiveness of Nanosilver, Nanogold and their Combination on the Healing Potential of Critical Radial Bone Defects in Rats

January 2018

A. Oryan, H. Gholipour and A.Meimandi-Parizi

 

 

 

Ceramics International

Synthesis and characterization of β-TCP/CNT nanocomposite: Morphology, microstructure and in vitro bioactivity

valume 43 (2017) 7573–7580

F.Mirjalili, H.Mohammadi, M.Azimi, M.Hafezid,N.Abu Osman

 

 

 

Hindawi Advances in Materials Science and Engineering

Nanohydroxyapatite Silicate-Based Cement Improves the Primary Stability of Dental Implants: An In Vitro Study

Volume 2017, Article ID 2306025, 5 pages

H. Khorshidi, S. Raoofi, M. Najafi, M- H. Kalantari, J.Khorshidi-Malahmadi, R. Derafshi 

 

 

 

Nanomed ,J

Preparation and characterization of Sr-Ti-hardystonite (Sr-Ti-HT) nanocomposite for bone repair application

2(3):203-210, Summer 2015

H.Mohammadi, M. Hafezi,S. Hesaraki, M.M. Sepantafar

 

 

 

 

Ceramic science

Bioinorganics in Bioactive Calcium Silicate Ceramics for Bone Tissue Repair: Bioactivity and Biological Properties

Ceram. Sci. Tech., 05 [01] 1-12 (2014) DOI: 10.4416/JCST2013-00027

H.Mohammadi, M. Hafezi,N. Nezafati, S. Heasarki, A. Nadernezhad, S.M.H. Ghazanfari, M. Sepantafar

 

  

 

 

 

 

Proceedings of the 5 th International Conference on Nanostructures (ICNS5)

The effect of nanostructured merwinite content on mechanical properties of gelatin/merwinite composite scaffold fabricated by solvent casting and lamination technique

6-9 March 2014, Kish Island, Iran

Nadernezhad, M. Hafezi, SH. Zargar , F. Moztarzadeh

 

 

Proceedings of the 5 thInternational Conference on Nanostructures (ICNS5)

Preparation and characterization of a novel nano-structrued merwinite scaffold prepared by freeze casting method

6-9 March 2014, Kish Island, Iran

N.Nezafati , M. Hafezi, A. Zamanian , M. Yasaei, M. Badr Mohammadi

 

 

  

 

 

 

Journal of Ceramic Processing Research

Preparation and characterization of whitlockite-merwinite nanocomposite

Vol. 14, No. 1, pp. 96~99 (2013)

M.Hafezi, M. Abbasi-shahni, A. Zamanian, S. Hesaraki

 

 

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

مقايسه آزمايشگاهي ميزان بسته شدن توبولهاي عاجي تحت تأثير يك خميردندان حاوي هيدروكسي آپاتيت كربناته نانو ساختار توليد داخل با يك خميردندان فلورايده

دوره 31 ، شماره 2، تابستان 1397

 دكتر راهله السادات ميرسيفي نژاد نائيني - دكتر عليرضا دانش كاظمي - دكتر فهيمه شفيعي

 

 

 

مجله مهندسی پزشکی زیستی

سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات-هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد : بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته

دوره هفتم،شماره 3 ، پاییز 1392، 201-207

س.حصارکی، م. حافظی ، ک،رجبی منور ، ح.محمدی

 

 

همایش ملی بیوتکنولوژی ، بیوشیمی و مهندسی زیستی

سنتز و بررسی خواص بیولوژیکی بیوکامپوزیت تیتانات باریم حاوی کلسیم فسفات

دانشگاه پیام نور استان یزد ، مرکز تفت . 20-22 اردیبهشت ماه 1391

م.بارونیان ، م.حافظی اردکانی ، ش. برهان ، م. ناصری راد

 

 

اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

نانو کامپوزیت تیتانات باریم-کلسیم فسفات : سنتز و بررسی تاثیر درجه حرارت بر نوع فازهای ایجاد شده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- 10 و 11 اسفندماه 1390

م.حافظی ، م. ح.بارونیان، م.خسروی ، م.فیض پور ، م .رشیدی فرد

 

 

 

 

 

2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search